српски | englishПоштовани,


Обавештавамо Вас да ће Српска банка а.д. Београд у наредном периоду извршити измене и допуне Оквирног уговора о платним услугама које ће се примењивати од 10.08.2017. године.

Измене и допуне Оквирног уговора о платним услугама се односе на следеће:


1. Општи услови пословања Српске банке а.д. Београд за отварање, вођење и гашење платних рачуна предузетника, Општи услови пословања Српске банке а.д. Београд за отварање, вођење и гашење платних рачуна физичких лица:

  • претходно дефинисане одредбе које регулишу да банка на позитивно стање на рачуну не обрачунава камату су додатно прецизиране брисањем одредби да се може другачије уговорити,
  • Банка задржава право да у сваком тренутку једнострано раскине Уговор, уколико Клијент – предузетник нема промет по рачуну у периоду дужем од 6 месеци, односно уколико Клијент – физичко лице нема промет по рачуну у периоду дужем од 12 месеци,
  • Банка гаси рачуне у случајевима предвиђеним прописима, а преостала средства са угашених рачуна након измирења свих обавеза према Банци, пренеће се на посебан рачун Банке за средства која се не користе, до добијања инструкције о рачуну на који ће се та средства пре
  • нети,
  • саставни део Оквирног уговора о платним услугама за физичка лица чине и Општи услови за издавање и коришћење платних картица за физичка лица,

2. Општи услови пословања Српске банке а.д. Београд за издавање и коришћење VISA Business дебитних платних картица за правна лица и предузетнике, Општи услови пословања Српске банке а.д., Београд за издавање и коришћење платних картица за физичка лица:

  • Клијент се обавезује да најкасније у року од 30 дана од дана достављања обавештења од стране Банке, преузме неискоришћене инструменте обезбеђења (менице), а уколико то не учини Банка има право да изврши њихово уништавање,
  • рекламације по основу коришћења картице Корисник подноси Банци у писаној форми, као и путем електронске поште на адресу kartice@srpskabanka.rs, као и на интернет страни Банке за контакт,
  • приликом успостављања пословног односа поводом издавања и коришећња платних картица Клијент - физичко лице и Банка закључују Уговор о отварању, вођењу и гашењу рачуна физичких лица или Уговор о издавању и коришћењу револвинг кредитне картице,

3. Термински план за пријем и извршење платних трансакција Српске банке а.д. Београд:

  • извршено је продужење крајњег времена за пријем налога, као и продужење рока за извршење налога у делу међународних платних трансакција за плаћање у USD.

Са наведеним изменама и допунама Оквирног уговора о платним услугама се можете упознати у пословним просторијама Банке, као и на званичној интернет презентацији Банке (www.srpskabanka.rs).

Уколико нисте сагласни са применом наведених измена и допуна Оквирног уговора о платним услугама, имате право на раскид уговора који можете извршити достављањем Банци обавештења о раскиду у писаној форми, пре дана почетка примене предложених измена.

Уколико до 10.08.2017. године не обавестите Банку у писаној форми да нисте сагласни са овим предлогом, сматраће се да сте се сагласили са наведеним изменама Oквирног уговора о платним услугама који ће се примењивати од наведеног датума.
С поштовањем,

Београд, 31.05.2017. године. СРПСКА БАНКА А.Д.