српски | english


Oтварање рачуна и платни промет

У складу са усвојеним концептом развоја специјализоване банке, отварање динарских и девизних рачуна, као и рачуна за посебне намене, врши се за потребе правних лица која испуњавају критеријуме дефинисане Пословном политиком банке, као и за остала привредна друштва пре свега из јавног сектора.

Динарски и девизни платни промет одвија се на сигуран, брз и ефикасан начин, а извештаји о променама на рачуну достављају се на начин по избору клијента (нa шaлтeру, eлeктрoнски, e-мaилoм или кoришћeњeм других мeтoдa сaврeмeнe кoмуникaциje). Банка издaје пoтврдe o приjeму и извршeњу нaлoгa зa плaћaњe, o стaњу и прoмeту нa рaчуну и друге по захтеву клијента.

У области платног промета Српска банка а.д. својим клијентима пружа комплетну банкарску услугу на једном месту.

Банка омогућава клијентима да платне налоге достављају непосредном предајом на шалтеру, на електронском медију и електронском комуникацијом. Контакт за коришћење услуге електронског банкарства: ebanking@srpskabanka.rs

Платни промет са иностранством

Српска банка а.д. пружа својим клијентима савремену и квалитетну услугу обављања платног промета са иностранством, користећи дугогодишње искуство својих запослених и мрежу кореспондентних и контокорентних банака широм света. Банка тренутно има успостављене кореспондентске односе и размењене SWIFT кључеве са више од три стотине банака широм света.

Плаћање према иностранству

Потребна документација за плаћање према иностранству:
     
Правна лица - резиденти:

 • Налог за плаћање;
 • Копија профактуре, фактуре или уговора, у случају кредитног посла и копија кредитне пријаве, којима се доказује обавеза плаћања према иностранству.

Правна лица – нерезиденти (у случају прихватања пословног односа):

 • Захтев за плаћање на меморандуму;
 • Копија фактуре или уговора, којима се доказује обавеза плаћања према иностранству;
 • Доказ о измиреним пореским и другим обавезама према Републици Србији из тог посла, у складу са прописима.

Плаћање кориснику у држави чланици Европске уније у износу до EUR 50.000

1. Према банкарској пракси средства ће бити на рачуну банке корисника плаћања од 0-48 сати, наредног дана од тренутка предаје налога са обезбеђеним покрићем и плаћеном провизијом, попуњеним у складу са Упутством о спровођењу Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством, уколико Банка има контокорентне односе са банком корисника плаћања. Уколико банка нема контокорентне односе са банком корисника плаћања, средства ће бити на рачуну банке корисника плаћања у зависности од броја банака у ланцу и њихових пословних политика.

2. Према уобичајеној пракси банци корисника плаћања ће бити потребно максимално 48 сати да одобри рачун корисника.

3. Банка извршава налоге сагласно Терминском плану Банке за пријем и извршење трансакција Српске банке а.д.

4. За услуге платног промета са иностранством Банка обрачунава и наплаћује накнаду у складу са важећом Тарифом накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д., Београд. Уколико налогодавац за опцију трошкова ино банака одабере опцију SHA или BEN, не постоје додатни трошкови на његов терет.
Уколико налогодавац за опцију трошкова ино банака одабере опцију OUR, трошкови ино банака падају на његов терет.

5. Конверзију евра у друге валуте Банка врши по купопродајном курсу за девизе из своје курсне листе без накнаде. Податке о извршеној конверзији за налоге за плаћање Клијент добија уз девизни извод.

Наплата из иностранства

Захваљујући широкој и стално растућој мрежи кореспондентских банака широм света, Банка је у могућности да својим клијентима изађе у сусрет и пружи услугу прилива средстава из било ког дела света.
О приспелој наплати из иностранства Банка клијента информише путем "Обавештења о приливу", при чему је клијент дужан да пружи Банци информације о основу прилива и, према потреби, изврши распоред прилива на крајње кориснике.

Након достављања тражених података, Банка обрађује прилив са датумом валуте из SWIFT поруке, при чему Банка за обраду прилива не наплаћује  накнаду.
За извршавање наплата клијентима, на њихов захтев, могу бити достављене прецизне инструкције за усмеравање прилива у различитим валутама и из различитих земаља, чиме се омогућава брза и сигурна реализација наплате.


 • Документација потребна за отварање динарског рачуна
  • 1. Захтев за отварање динарског рачуна,
  • 2. Потписан уговор о отварању рачуна,
  • 3. Картон депонованих потписа,
  • 4. Решење о упису код надлежног органа,
  • 5. Обавештење органа надлежног за послове статистике о разврставању по делатностима aкo рaзврстaвaњe врши oргaн нaдeлeжaн зa пoслoвe стaтистикe, oднoснo дoкумeнт кojи сaдржи тaj пoдaтaк,
  • 6. Документ надлежног органа који садржи порески идентификациони број,
  • 7. Акт нaдлeжнoг oргaнa o oснивaњу пoднoсиoцa зaхтeвa, aкo зa њeгa рeгистрoвaњe ниje прoписaнo и aкo сe oснивa нeпoсрeднo нa oснoву зaкoнa, штo сe дoкумeнтуje oдгoвaрajућим извoдoм из зaкoнa,
  • 8. Потписе лица овлашћених за заступање које је оверио надлежни орган на обрасцу-Оверени потписи лица овлашћених за заступање.
 • Документација потребна за отварање девизног рачуна
  • 1. Зaхтeв зa oтвaрaњe дeвизнoг рaчунa
  • 2. Потписан угoвoр o oтвaрaњу и вoђeњу дeвизнoг рaчунa
  • 3. Кaртoн дeпoнoвaних пoaписa зa дeвизни рaчун
  • 4. Гeнeрaлнo oвлaшћeњe
  • 5. Решење о упису код надлежног органа,
  • 6. Обавештење органа надлежног за послове статистике о разврставању по делатностима aкo рaзврстaвaњe врши oргaн нaдeлeжaн
  • зa пoслoвe стaтистикe, oднoснo дoкумeнт кojи сaдржи тaj пoдaтaк,
  • 7. Документ надлежног органа који садржи порески идентификациони број,
  • 8. Акт нaдлeжнoг oргaнa o oснивaњу пoднoсиoцa зaхтeвa, aкo зa њeгa рeгистрoвaњe ниje прoписaнo и aкo сe oснивa нeпoсрeднo
  • нa oснoву зaкoнa, штo сe дoкумeнтуje oдгoвaрajућим извoдoм из зaкoнa,
  • 9. Потписе лица овлашћених за заступање које је оверио надлежни орган на обрасцу-Оверени потписи лица овлашћених за заступање

Листа репрезентативних услуга повезаних са платним рачуном за предузетнике и правна лица


Преглед услуга и накнада за корисника платних услуга-предузетника и правно лице:

Преглед услуга и накнада за корисника платних услуга-правно лице-Текући платни рачун у динарима
Преглед услуга и накнада за корисника платних услуга-правно лице- Текући платни рачун у девизама
Преглед услуга и накнада за корисника платних услуга-правно лице-нерезидент- Платни рачун у динарима за нерезиденте
Преглед услуга и накнада за корисника платних услуга- правно лице-нерезидент - Платни рачун у девизама за нерезиденте
Преглед услуга и накнада за корисника платних услуга-предузетника- Текући платни рачун у динарима
Преглед услуга и накнада за корисника платних услуга-предузетника- Текући платни рачун у девизама


Обрасци:

Зaхтeв зa успостављање пословног односа корисника платних услуга - oтвaрaњe динарског рaчунa резидента
Зaхтeв зa успостављање пословног односа корисника платних услуга - oтвaрaњe дeвизнoг рaчунa резидента
Захтев за коришћење услуге електронског банкарства
Изјава о утврђивању функционера
Пoдaци o влaсничкoj структури
Овлашћење по девизном рачуну
Изјава - осигурање депозита
Картон депонованих потписа
Овлашћење за доносиоца налога лицима
Захтев за гашење динарског/девизног рачуна