српски | english


Пословно име и седиште Банке

Пословно име: СРПСКА БАНКА а.д. Београд
Седиште: Савска 25, 11000 Београд
Телефон: 011 / 3607 200
Факс: 011 / 2644 854, 2646 855
Интернет адреса: www.srpskabanka.rs
Е-mail aдреса: banka@srpskabanka.rs
SWIFT: SRBNRSBG
Број регистрације: 6767/2005 код Агенције за привредне регистре
Рачун број: 908-29501-36
ПИБ: 100000387
Матични број: 07092288
Шифра делатности: 6419