српски | english


Пословање са становништвом

Пословање са становништвом Српска банка а.д. обавља преко Експозитуре Београд, смештене у централи Банке, Савска 25. Београд. Структура клијената и приоритети у раду са физичким лицима одређени су Пословном политиком и другим актима Банке .

Пословање са физичким лицима Српска банка а.д. Београд остварује кроз следеће активности:

  • прибављање средстава од физичких лица,
  • пласирање средстава физичким лицима,
  • издавање дебитних и кредитних платних картица,
  • издавање чековних бланкета,
  • издавање сефова,
  • обављање осталих банкарских послова са физичким лицима (послови платних услуга, мењачки послови итд).

Физичким лицима-власницима текућих рачуна, омогућено је коришћење електронског банкарства Српске банке а.д., које уз преглед стања и промета на свим рачунима обезбеђује сигуран начин плаћања и ниже трошкове приликом обављања трансакција, у односу на провизије на шалтеру банке.

Банка учествује у систему обавезног осигурања депозита успостављеног у Републици Србији.