српски | english


Кредитирање

У складу са рочном структуром извора средстава и потребама наших клијената, Српска банка а.д. Београд разматра кредитне захтеве и одобрава краткорочне и дугорочне кредите, водећи рачуна о ризичности пласмана, намени  кредита, претходној пословној сарадњи са подносиоцем захтева, понуђеним инструментима обезбеђења итд.
Услови пласмана које Српска банка а.д. Београд одобрава (каматна стопа, накнаде и сл.), дефинишу се у складу са изворима средстава, кредитном способношћу клијената, рочношћу и наменом пласмана, као и  другим параметрима.

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ И КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА)