српски | english
Српска банка а.д. Београд је у групи банака са најдужом традицијом у банкарском сектору Републике Србије. Основана је 1950. године, а од 2003. године послује под садашњим именом Српска банка а.д. Београд.

Oд оснивања, Српска банка а.д. Београд је у већинском државном власништву и своје пословање заснива на високим професионалним стандардима и ефикасности у пружању свих врста банкарских услуга.

Након реорганизације, извршене 2015. године, Српска банка а.д. Београд бележи добре пословне резултате и своје активности приоритетно усмерава на пружање кредитне и свих других видова банкарске подршке клијентима из групације наменске индустрије Србије. Пословну сарадњу остварује и са другим привредним друштвима која самостално, или као кооперанти, учествују у реализацији специфичних производних, развојних и спољнотрговинских послова, као и привредним друштвима и институцијама из јавног сектора.

Због власничке структуре и специфичности послова њених традиционалних клијената, Банка има чврсту, дугорочну пословну сарадњу са својим клијентима и развијену мрежу кореспондентских односа са великим бројем банака широм света.

Послове са физичким лицима Банка обавља преко Експозитуре Београд, која је смештена у седишту Банке у улици Савска број 25, уз уобичајено коришћење савремених метода електронског пословања.

Приоритети Српске банке а.д. Београд, у наредном периоду остају непромењени, уз даље јачање капиталне основе и очување дугорочне, чврсте и обострано корисне пословне сарадње Банке и њених клијената.

Српска банка а.д. Београд